Pristup informacijama

01.

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na informaciju

Zahtjev se predaje na sljedeći način:

Ukoliko je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena zabilješka. Zahtjevi se mogu podnijeti radnim danom od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00 sati u tajništvu škole.

Kontakt podaci službenice za informiranje:

Larisa Zaharija Radošić, dipl. iur., tajnica Umjetničke škole Poreč,

Narodni trg 1, Poreč

E-mail: larisa@usporec.eu

Telefon: 052 452 346

Fax: 052 555 279