Natječaji

UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ
Narodni trg 1
Poreč-Parenzo
KLASA: 112-02/21-02/03
URBROJ: 2167/01-57-34-02-21-14
Poreč, 19. listopada 2021. godine
Tel: 452-346
Fax: 555-279
www.os-umjetnicka-porec.skole.hr

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Umjetnička škola Poreč objavljuje

Natječaj
za popunu slobodnih radnih mjesta u Umjetničkoj školi Poreč
u Poreču i Područnom odjelu u Vrsaru

 • Učitelj/ica trube – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 • Učitelj/ica klavira i korepeticije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 29 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 • Učitelj/ica gitare – 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 • Učitelj/ica gitare – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 25 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 • Učitelj/ica gitare – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 • Učitelj/ica klavira – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 13 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 • Učitelj/ica zbora – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 • Učitelj/ica klavira – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 • Učitelja/icu klavira i korepeticije – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 • Učitelj/ica osnova klasičnog baleta – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

 

UVJETI:

Na temelju članaka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), i članka 4., 5. i 6. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, br. 47/96, 56/01).

Kandidat u prijavi treba navesti svoje osobne podatke (osobno ime i adresu stanovanja), na koji se natječaj prijavljuje i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje te adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidat treba priložiti:

 • životopis
 • kvalitetnu presliku diplome odnosno drugog dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 • kvalitetnu presliku dokaza o državljanstvu
 • kvalitetnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starijeg od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili kvalitetnu presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U slučaju potrebe mogu se zatražiti originalni dokumenti na uvid.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18), dužne su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koje u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://bit.ly/3G48SOc

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Poreč koji se nalazi na poveznici:

https://umjetnicka-skola-porec.hr/wp-content/uploads/2021/03/9.-PRAVILNIK-O-NACINU-I-POSTUPKU-ZAPOSLJAVANJA-U-USP.pdf

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

S kandidatima s kojima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme ugovorit će se uvjet probnog rada, osim s kandidatima s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Objavom rezultata natječaja na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, osim ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, u kojem se slučaju sve kandidate izvješćuje pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Svi kandidati podnošenjem prijave na natječaj daju privolu Umjetničkoj školi Poreč za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom na adresu: Umjetnička škola Poreč, Narodni trg 1, 52440 Poreč – Parenzo ili dostaviti uz prethodnu najavu na telefon 052/452 346 radnim danom od ponedjeljka do petka od 8,00 do 15,00 sati tajništvu Škole,  s naznakom “Za natječaj”.

Ravnateljica: Sanjica Sara Radetić

Preuzmite dokument:

Arhiva natječaja