Natječaji

UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ
Narodni trg 1
Poreč-Parenzo
KLASA: 112-02/24-01/2
URBROJ: 2163-6-57-34-24-10
Poreč, 18. lipnja 2024. godine
 

Obavijest o rezultatu natječaja 

za popunu slobodnih radnih mjesta u Umjetničkoj školi Poreč od 27. svibnja 2024. godine za:

 • učitelja/icu koji/a obavlja poslove učitelja/ice osnova klasičnog baleta – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 13 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 • učitelj/icu koji/a obavlja poslove učitelja/ice funkcionalne tjelesne tehnike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječajima koji su vrijedili od 27. svibnja do 4. lipnja 2024. godine i koji su objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Umjetničke škole Poreč, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, izabrana za radno mjesto učiteljice osnova klasičnog baleta (13 sati) i funkcionalne tjelesne tehnike (7 sati) Olga Čehić.

 

Ravnateljica: Sanjica Sara Radetić

Preuzmite dokument:
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ
Narodni trg 1
Poreč-Parenzo
KLASA: 112-02/24-01/2
URBROJ: 2163-6-57-34-24-14
Poreč, 28. veljače 2024. godine

Obavijest o rezultatu natječaja 

za popunu slobodnog radnog mjesta u Umjetničkoj školi Poreč od 7. veljače 2024. godine 

  • za spremača/icu – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju koji je vrijedio od 7. do 15. veljače 2024. godine i koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Umjetničke škole Poreč, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, izabrana za radno mjesto spremačice Kristina Vižintin.

Preuzmite dokument:
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ
Ravnateljica
KLASA: 112-02/23-02/8
URBROJ: 2163-6-57-34-23-23
Poreč, 7. prosinca 2023. godine
Tel: 452-346
Fax: 555-279
https://umjetnicka-skola-porec.hr/

Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Poreč, ravnateljica  donosi sljedeću

Odluku
o poništenju natječaja za radno mjesto spremača/ice
na neodređeno puno radno vrijeme

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto spremača/ice na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen 15. studenog 2023. godine na oglasnim pločama i mrežnoj stranici Škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II.

Ova Odluka bit će objavljena na oglasnim pločama i mrežnoj stranici Umjetničke škole Poreč i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnim pločama i mrežnoj  stranici Umjetničke škole Poreč objavljen je 15. studenog 2023. godine natječaj za radno mjesto spremača/ice na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, KLASA:112-02/23-02/8, URBROJ:2163-6-57-34-23-9. Rok za podnošenje prijava bio je 8 dana od dana objave natječaja tj. do 23. studenog 2023. godine. Na natječaj su pristigle dvije prijave koje su nepotpune te se nisu ni razmatrale. Slijedom navedenog ravnateljica je donijela Odluku o poništenju natječaja.

Preuzmite dokument:
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ
Narodni trg 1
Poreč-Parenzo
KLASA: 112-02/24-02/3
URBROJ: 2163-6-57-34-24-6
Poreč, 10. srpnja 2024. godine
Tel: 452-346
Fax: 555-279
https://umjetnicka-skola-porec.hr/

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) Umjetnička škola Poreč objavljuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnih radnih mjesta u Umjetničkoj školi Poreč

 • Učitelj/ica koji/a obavlja poslove učitelja/ice violončela – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 • Učitelj/ica koji/a obavlja poslove učitelja/ice osnova klasičnog baleta – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 13 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 • Učitelj/ica koji/a obavlja poslove učitelja/ice funkcionalne tjelesne tehnike – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

 

UVJETI:

Na temelju članaka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), i članka 4., 5. i 6. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, br. 47/96, 56/01).

Kandidat u prijavi treba navesti svoje osobne podatke (osobno ime i adresu stanovanja), na koji se natječaj prijavljuje i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje te adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidat treba priložiti:

 • životopis
 • kvalitetnu presliku diplome odnosno drugog dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 • kvalitetnu presliku dokaza o državljanstvu
 • kvalitetnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starijeg od dana raspisivanja natječaja,
 • elektronički zapis ili kvalitetnu presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U slučaju potrebe mogu se zatražiti originalni dokumenti na uvid.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu p priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://bit.ly/3OccOAx

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://bit.ly/3JDnZ1L

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Poreč koji se nalazi na poveznici:
https://umjetnicka-skola-porec.hr/dokumenti/statut-i-pravilnici-skole/

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

S kandidatima s kojima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme ugovorit će se uvjet probnog rada, osim s kandidatima s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Objavom rezultata natječaja na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, osim ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, u kojem se slučaju sve kandidate izvješćuje pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Svi kandidati podnošenjem prijave na natječaj daju privolu Umjetničkoj školi Poreč za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom na adresu: Umjetnička škola Poreč, Narodni trg 1, 52440 Poreč – Parenzo ili dostaviti uz prethodnu najavu na telefon 052/452346 radnim danom od ponedjeljka do petka od 8,00 do 15,00 sati tajništvu Škole, s naznakom “Za natječaj”.

Ravnateljica: Sanjica Sara Radetić

Preuzmite dokument:
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ
Narodni trg 1
Poreč-Parenzo
KLASA: 112-02/24-02/2
URBROJ: 2163-6-57-34-24-4
Poreč, 7. veljače 2024. godine
Tel: 452-346
Fax: 555-279
https://umjetnicka-skola-porec.hr/

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) Umjetnička škola Poreč objavljuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta u Umjetničkoj školi Poreč u Poreču i Područnom odjelu u Vrsaru

 • spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

 

UVJETI:

Kandidat u prijavi treba navesti svoje osobne podatke (osobno ime i adresu stanovanja), na koji se natječaj prijavljuje i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje te adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidat treba priložiti:

 • životopis
 • kvalitetnu presliku diplome odnosno drugog dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 • kvalitetnu presliku dokaza o državljanstvu
 • kvalitetnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starijeg od dana raspisivanja natječaja,
 • elektronički zapis ili kvalitetnu presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U slučaju potrebe mogu se zatražiti originalni dokumenti na uvid.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu p priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://bit.ly/3OccOAx

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://bit.ly/3JDnZ1L

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Poreč koji se nalazi na poveznici:
https://umjetnicka-skola-porec.hr/dokumenti/statut-i-pravilnici-skole/

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

S kandidatima s kojima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme ugovorit će se uvjet probnog rada, osim s kandidatima s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Objavom rezultata natječaja na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, osim ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, u kojem se slučaju sve kandidate izvješćuje pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Svi kandidati podnošenjem prijave na natječaj daju privolu Umjetničkoj školi Poreč za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom na adresu: Umjetnička škola Poreč, Narodni trg 1, 52440 Poreč – Parenzo ili dostaviti uz prethodnu najavu na telefon 052/452346 radnim danom od ponedjeljka do petka od 8,00 do 15,00 sati tajništvu Škole, s naznakom “Za natječaj”.

Ravnateljica: Sanjica Sara Radetić

Preuzmite dokument:

UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ
Narodni trg 1
Poreč-Parenzo

Tel.: 052 452 346
Fax.:052 555 279

KLASA: 112-02/24-01/2
URBROJ: 2163-6-57-34-24-11
Poreč, 19. veljače 2024. godine

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

Na osnovi članka 11. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Poreč, KLASA:003-04/19-01/02, URBROJ:2167/01-57-34-05-19-1, od 30. siječnja 2019. godine, upućuje se:

POZIV
NA RAZGOVOR (INTERVJU) I PRAKTIČNU PROCJENU (TESTIRANJE)

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljene na natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta u Umjetničkoj školi Poreč u Poreču za spremača/icu na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Umjetničke škole Poreč, dana 7.2.2024. godine na razgovor (intervju) i praktičnu procjenu (testiranje) koji će se održati

u ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine od 9,00 do 14,00 sati prema rasporedu dolazaka

u uredu ravnateljice Umjetničke škole Poreč, II. kat, Narodni trg 1, Poreč-Parenzo

Kandidati/kinje koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će i osobno obaviješteni putem elektroničke pošte. Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu na natječaj ne mogu pristupiti procjeni odnosno testiranju.

Ako kandidat/kinja ne pristupiti procjeni odnosno testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Povjerenstvo vrednuje intelektualno-kognitivne i psihološke sposobnosti, motivaciju i interes kandidata za rad u Školi te će kandidati trebati obaviti poslove čišćenja školskog prostora i opreme.

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata općom ocjenom od 0 do 3 boda. Ukupni rezultat procjene odnosno testiranja za pojedinog kandidata je zbroj pojedinačnih ocjena svih članova povjerenstva.

Na temelju provedene procjene kandidata Povjerenstvo donosi svoje pisano obrazloženo mišljenje i utvrđuje rang listu kandidata u skladu s rezultatima procjene i testiranja. Ravnateljica odlučuje o odabiru kandidata uzimajući u obzir rezultate cjelokupnog postupka procjene i vrednovanja kandidata.

Preuzmite dokument:

Arhiva natječaja

2023.
Natječaj 15.11.2023.
Natječaj 15.11.2023.
Natječaj 11.10.2023.
Natječaj 26.06.2023.
Natječaj 21.06.2023.
Natječaj 01.06.2023.
Natječaj 03.04.2023.
Natječaj 10.03.2023.
Natječaj 15.02.2023.