Natječaji

UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ
Narodni trg 1
Poreč-Parenzo
KLASA: 112-02/23-02/3
URBROJ: 2163-6-57-34-23-10
Poreč, 19. travnja 2023. godine

Obavijest o rezultatu natječaja od 3. travnja 2023. godine

za popunu slobodnog radnog mjesta u Umjetničkoj školi Poreč

  • za spremača/icu – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju koji je vrijedio od 3. do 11. travnja 2023. godine i koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Umjetničke škole Poreč, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, izabrana za radno mjesto spremačice Silva Korlević.

Ravnateljica: Sanjica Sara Radetić

UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ
Narodni trg 1
Poreč-Parenzo
KLASA: 112-02/23-02/3
URBROJ: 2163-6-57-34-23-4
Poreč, 3. travnja 2023. godine
Tel: 452-346
Fax: 555-279
https://umjetnicka-skola-porec.hr/

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Umjetnička škola Poreč objavljuje

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta u Umjetničkoj školi Poreč u Poreču i Područnom odjelu u Vrsaru

  • spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

UVJETI:

Kandidat u prijavi treba navesti svoje osobne podatke (osobno ime i adresu stanovanja), na koji se natječaj prijavljuje i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje te adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidat treba priložiti:

  • životopis
  • kvalitetnu presliku diplome odnosno drugog dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  • kvalitetnu presliku dokaza o državljanstvu
  • kvalitetnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starijeg od dana raspisivanja natječaja,
  • elektronički zapis ili kvalitetnu presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U slučaju potrebe mogu se zatražiti originalni dokumenti na uvid.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu p priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://bit.ly/3OccOAx

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://bit.ly/3JDnZ1L

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Poreč koji se nalazi na poveznici:
https://umjetnicka-skola-porec.hr/dokumenti/statut-i-pravilnici-skole/

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

S kandidatima s kojima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme ugovorit će se uvjet probnog rada, osim s kandidatima s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Objavom rezultata natječaja na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, osim ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, u kojem se slučaju sve kandidate izvješćuje pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Svi kandidati podnošenjem prijave na natječaj daju privolu Umjetničkoj školi Poreč za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom na adresu: Umjetnička škola Poreč, Narodni trg 1, 52440 Poreč – Parenzo ili dostaviti uz prethodnu najavu na telefon 052/452346 radnim danom od ponedjeljka do petka od 8,00 do 15,00 sati tajništvu Škole, s naznakom “Za natječaj”.

Ravnateljica: Sanjica Sara Radetić

Preuzmite dokument:

Arhiva natječaja